Konstfack

Vivi Touloumidi


Vivi Touloumidi
Year of birth: 1977
Country of birth: Greece
What will kosmos say?

What will kosmos say?

The word κόσμος in the Greek language has diverse definitions beyond the profound known one that relates to notions of the universe or the world. In ancient Greek it stands for jewellery and is equivalent for “the people” in Neo-Greek. By reloading these meanings to the above question, its impact changes. It can have a personal/ private or collective/ public notion at the same time.

Based on these manifold meanings, the title of the work implies several interpretations and sets a bridge between adornment, self-exposure and engagement in the public realm.

The current social/ political struggles of our times emphasize the need to rethink and rebuild ways of operating within the society through the function of “catharsis”. Starting from the individual and leading further, to the “catharsis” of the society, of the whole. The aspect of wearing one‘s kosmos and presenting oneself to others contributes to a hopefully evolutionary dialogue.

What will kosmos say?

Det grekiska ordet κόσμος har olika definitioner utöver den djupa definition som rör föreställningar om universum eller världen. På gammal grekiska står ordet för "smycke", och på nygrekiska motsvarar det ordet för “folk”. Genom att föra in dessa meningar i frågan ovan, får den en ny innebörd. Den kan ha en personlig/privat eller kollektiv/offentlig innebörd på en och samma gång.

Utifrån dessa mångbottnade innebörder erbjuder verkets titel flera olika tolkningar och skapar en bro mellan utsmyckning, självutlämnande och engagemang i den offentliga sfären.

Vår tids sociala/politiska kamp understryker behovet av att tänka om och hitta nya sätt att verka i samhället genom “katarsis”, med utgångspunkt i individen och vidare till ett samhälleligt, övergripande “katarsis“. Själva bärandet av ens kosmos och att visa upp sig själv för andra bidrar förhoppningsvis till en utvecklande dialog.

Jon Ek

Karolina Hägg

Tarja Tuupanen

Vivi Touloumidi