Konstfack

Master / Experience Design

The I-Cubed Economy and the Future of Everything Else
 
The very existence of an M.F.A. program in Experience Design is the corroborating evidence of what many believe: Within the I-Cubed Economy (Information, Innovation, Intangibles) the creative disciplines are undergoing the most significant paradigm shift in living memory as professions migrate from conventional design tasks – “design me a toaster” to “design me a system” – or, in other words, towards producing intangible experiences within the creative economy. To Experience Design, we can only lend an approximate identity, which can sometimes lead to uncertainty, but such an identity vaccinates it from becoming institutionalized, safe-guarding its perpetual state of transformation and innovation.
 
Let’s say this much: Experience Design starts with Creative Empathy, which makes it experience-centered. It starts with Interdisciplinarity which makes it less precise, but better connected. It starts with Experience Prototyping, which insures it is design in the first person. It starts with Future Forecasting, which allows it to be highly speculative, but not guess work. It starts with Design Thinking, which creates dynamic change. And finally, it starts with Systems Thinking, which gives it layered influence and a longer reach.
 
Increasingly, design has gained a greater sphere of influence, which is to say it has become progressively more interdisciplinary or even
 
 
 
transdisciplinary and at the Experience Design Group we prosecute the belief that designers should be educated as critical thinkers and strategists, capable of addressing cross-disciplinary problems; designing social, political, economic and educational “systems” which in turn provide them with greater reach, responsibility, influence and relevance. The American writer on art and technology, Jack Burnham, predicted nearly fifty years ago that, “We are now in transition from an object-oriented to a systems-oriented culture. Here change emanates, not from things, but from the way things are done.” Experience Design, in other words, does not end at the limits of art and design, but overflows those borders to include human capital, leadership, research and development, goodwill, innovation, social media, collaboration, organizational ability, intellectual property, systems design, interdisciplinarity, effectiveness, soft power, productivity and new knowledge which have become the real determinants of performance, innovation and value in the I-Cubed Economy. As Allan Chochinov, Chair of the School of Visual Arts MFA in Products of Design Program in New York said, “We have moved design from creating artifacts to creating consequence.”
 
Ronald Jones, Ph.D. Professor of Interdisciplinary Studies
I-Kubiksekonomin och Framtiden för allt annat
 
Det faktum att det finns ett masterprogram i Experience Design bekräftar vad många anser: inom I-kubiksekonomin (Information, Innovation, Intangibles) håller de kreativa disciplinerna på att genomgå det mest betydelsefulla paradigmskiftet i mannaminne, då yrkesverksamma rör sig från traditionella formgivningsuppgifter; från “designa en brödrost åt mig” till “designa ett system åt mig”, eller – med andra ord – till att producera immateriella upplevelser inom den kreativa ekonomin. Experience Design kan ibland bara erbjudas en ungefärlig identitet, vilket ibland kan leda till osäkerhet, men en sådan identitet gör den immun mot att bli institutionaliserad och den skyddar dess ständiga omvandlings- och innovationstillstånd.
 
Låt oss konstatera följande: Experience Design börjar med kreativ empati, vilket gör den upplevelsecentrerad. Den börjar med det interdisciplinära, vilket gör den mindre preciserad, men bättre sammanlänkad. Den börjar med Experience Prototyping, vilket säkerställer att det rör sig om design i första person. Den börjar med Future Forecasting, vilket låter den vara ytterst spekulativ, men utan gissningar. Den börjar med Design Thinking, vilket frambringar dynamisk förändring. Slutligen börjar den med Systems Thinking, vilket ger den flera olika lager av inflytande och en vidare spridning.
 
Formgivningen har stegvis fått större inflytande, vilket innebär att den har blivit mer och mer interdisciplinär eller till och med transdisciplinär,
 
 
och på Experience Design Group förespråkar vi idén att formgivare ska utbildas till kritiska tänkare och strateger med möjlighet att ta sig an tvärvetenskapliga problem och att designa sociala, politiska, ekonomiska och utbildningsrelaterade “system” som i sin tur ger dem större räckvidd, ansvar, inflytande och relevans. Den amerikanske konst- och teknologiskribenten Jack Burnham förutspådde för nästan femtio år sedan att vi nu håller på att “övergå från en objektorienterad till en systemorienterad kultur. Här uppkommer förändringar inte ur saker utan ur hur saker görs.” Experience Design slutar med andra ord inte vid gränserna för konst och formgivning, utan svämmar över dessa gränser och innefattar humankapital, ledarskap, forskning och utveckling, goodwill, innovation, sociala media, samarbeten, organisationsförmåga, upphovsrätt, systemdesign, interdisciplinaritet, effektivitet, “soft power”, produktivitet och ny kunskap som blivit de avgörande faktorerna för prestation, innovation och värde i I-Kubiksekonomin. Som Allan Chochinov, ordförande för masterprogrammet i Products of Design på School of Visual Arts i New York sagt: “Vi har fört design från att skapa objekt till att skapa konsekvenser.”
 
Ronald Jones, fil dr, professor i Interdisciplinära studier