Konstfack

Max Kleijberg


Ageless 01


Ageless 02


The Enticon

Max Kleijberg
Year of birth: 1988
Country of birth: Netherlands
Ageless

“I felt much younger when I was 40 than when I was 20.”

Human life expectancy is continuously increasing and we experience more healthy years in our lives. We feel young, are socially engaged and active at older ages.

But our social norms are slow in adapting to this change. Society still labels individuals as old when they reach the age of sixty-five. Older age groups are marginalized and treated as a problem and economical burden. Can Experience Design change this perception?

This project investigates the social norms and the labels around aging and the aged. It proposes a new set of norms, a system that aims to enable a society that is inclusive towards people of all ages. This ageless system labels people not on the basis of their chronological age, but on their personal qualities and experiences.

"Jag kände mig mycket yngre när jag var 40 än när jag var 20."

Människors medellivslängd ökar ständigt och våra liv utökas med fler friska år. Vi känner oss unga och är socialt engagerade och aktiva i allt högre åldrar.

Men våra sociala normer tar lång tid på sig att anpassa sig till denna förändring. Samhället betecknar fortfarande individer som gamla när de nått sextiofem. Äldre åldersgrupper marginaliseras och behandlas som ett problem och en ekonomisk börda. Kan Experience Design ändra detta synsätt?

Detta projekt undersöker de sociala normer och de etiketter som används för åldrande och de äldre. Det ger förslag på nya normer och på ett system som syftar till att skapa ett samhälle som inkluderar människor i alla åldrar. Detta ålderslösa system sorterar inte människor efter deras ålder, utan efter deras personliga egenskaper och erfarenheter.

Fridrik Steinn Fridriksson

Max Kleijberg

Pomme van Hoof