Konstfack

Pomme van Hoof


Triggering The Gift Economy – System for Gift Bar


Triggering The Gift Economy – Time Currency

Pomme van Hoof
Year of birth: 1986
Country of birth: Netherlands
Triggering Gift Economies

“In the gift economy, the more you give the richer you are.”*

A gift economy is an economic system in which people give valuable goods and services to one another without explicit agreements for future rewards. Unlike money transactions, in which there are no future obligations, gifts imply future gifts and therefore can establish relations and a sense of community.

This project questions our current failed economical system and proposes alternative ways of thinking, producing, consuming and exchanging by including the principles of gift exchange. The aim is to re-learn gift-giving by shaping a system in a way which allows people to give. What could gift-giving mean for different people, disciplines or contexts? How can experience design trigger a gift economy?

* Charles Eisenstein

“In the gift economy, the more you give the richer you are.”*

En gåvoekonomi är ett ekonomiskt system där människor ger värdefulla varor och tjänster till varandra utan någon explicit överenskommelse om framtida belöning. Till skillnad från ekonomiska transaktioner – som inte inbegriper framtida åtaganden – innebär gåvor framtida gåvor, och kan därmed etablera relationer och en känsla av gemenskap.

Detta projekt ifrågasätter vårt nuvarande, misslyckade ekonomiska system och föreslår alternativa sätt att tänka, producera, konsumera och utbyta varor och tjänster genom att anamma gåvoutbytets principer. Målet är att återigen lära oss att ge gåvor genom att utforma ett system på ett sätt som låter människor ge. Vad skulle gåvor kunna betyda för olika personer, discipliner eller kontexter? Hur kan experience design utlösa en gåvoekonomi?

* Charles Eisenstein

Fridrik Steinn Fridriksson

Max Kleijberg

Pomme van Hoof