Konstfack

Rolf Hughes


Rolf Hughes
Year of birth: 1963
Country of birth: United Kingdom
Exposition: On staging encounters with the art work

Artistic research demands that the characteristics of artistic practice are negotiated within the framework of research. A key question within this negotiation concerns the challenges that arise in the attempt to articulate and communicate research with a strong experiential component derived from methods that may be playful, experimental, embodied, improvisatory, unpredictable or non-repeatable. In the ambition to expose practice as research, the constraints of format and of technologies become important considerations. What are the particular expositional challenges for a form of research that deploys multiple strategies, materials or physical encounters for communicating its insights?

This paper, which was funded by the KU Board, explores the challenges of documenting artistic research and how far existing forms of research publication and dissemination delimit the ambitions of artistic research and the subsequent application of its results. It supplements the author’s work on ‘giving an account’ of practice-based research via hybrid literary forms, arguing that artistic research can develop distinctive or even innovative textual and extra-textual forms of research communication and thereby address audiences beyond established constituencies. The paper will be published in The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia [Leiden University Press, 2013], edited by Michael Schwab and Henk Borgdorff.

För att utföra konstnärlig forskning måste man inom ramen för forskningen ta hänsyn till särdragen för konstnärlig utövning. En viktig fråga i detta sammanhang rör de utmaningar som uppstår när man försöker artikulera och kommunicera forskning med en stark erfarenhetsmässig komponent som hämtats från metoder som är lekfulla, experimentella, förkroppsligade, improvisatoriska, oförutsägbara eller orepeterbara. I strävan att demonstrera utövning som forskning blir begränsningarna för format och teknik viktiga överväganden. Vilka särskilda utmaningar uppstår vid framvisning av en typ av forskning som använder olika strategier, material eller fysiska möten för att delge sina resultat?

Denna uppsats har finansierats av KU-nämnden och utforskar utmaningarna i att dokumentera konstnärlig forskning och i vilken grad befintliga former av forskningspublikation och forskningsspridning begränsar den konstnärliga forskningens strävan, och följaktligen tillämpningen av resultaten. Den kompletterar författarens arbete med att "lämna en redogörelse" för utövningsbaserad forskning genom hybrida litterära former, i vilket han argumenterar att konstnärlig forskning kan utveckla distinkta och även innovativa textuella och utomtextuella former av forskningskommunikation och därigenom rikta sig till grupper utanför de etablerade kretsarna. Uppsatsen kommer att publiceras i The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia [Leiden University Press, 2013], redigerad av Michael Schwab och Henk Borgdorff.

Behzad Khosravi Noori

Karin Ahlin

Margot Sucksdorff Barolo

Olof Einarsson

Rolf Hughes