Konstfack

Artistic Research and Development

I believe that vision only comes to those who work every moment of every day with methods and systems: it only comes to those who have prepared the way for it and it comes in a large context that they have penetrated step by step. It is insight, applied step by step, that one day bursts into flames.
 
Ragnar Sandberg, Dagboksanteckningar 1945–1972
 
Ragnar Sandberg was a modernist painter, not a conceptual artist, but he nevertheless emphasizes the method and the systematic approach. His interesting journal notes have been extolled by the poet and essayist Gunnar D. Hansson as a beautiful example of providing artistic knowledge with close ties to poetics. The word poetics is highly relevant for artistic research, as it emphasizes the method. But this is not about an all-encompassing or regulative poetics, but rather about a “small poetics”, a minima poetica. This means that each work develops its own methodology in its own right, but also that this methodology can, at least partly, be made accessible. It is a methodology that focuses on the doing, but that involves theoretical considerations and – regardless of how “small” it may be – is tied to social and political issues.
 
The KU-funded, one-year research projects presented at the Konstfack Degree Exhibition all actively relate to the concepts method and methodology, but with different meanings and with different aspects in focus.
The exhibition includes both projects that focus on the artistic process as such – how it can be made accessible and be described – and projects that concern the political and material conditions of production and representation.
 
Margot Barolo challenges prevailing notions of production methods. Olof Einarsson explores our view on the term “natural” in a world that is increasingly modified by the human race. Karin Ahlin lets Konstfack students describe their processes, thoughts about the future and their anguish ahead of the Degree Exhibition. Behzad Khosravi Noori investigates the visual representation of the Middle East in Swedish media since the breakthrough of multiculturalism. And, finally, Rolf Hughes investigates the forms of articulating, documenting and disseminating the often playful, improvised and recently invented methods of artistic research.
Sandberg writes that the “applied insight” – the persistent, practical-theoretical work with the method stretched over time – can “burst into flames”, i.e., something is reconsidered, constructed anew, changed or shifted. It is a moment of new knowledge.
 
Magnus Bärtås, Professor of Fine Art, research group leader for the area Narrative Processes
 
The following were supervisors for these projects: Erika Pekkari, Bo Westerlund, Kalle Sandzén. Magnus Bärtås and Ronald Jones.
Jag tror att visionen bara kommer till dem som varje ögonblick på dagen är i arbete med metod och systematik, den kommer till den som berett den väg och i ett stort sammanhang som de bit för bit penetrerat. Det är steg för steg tillämpad insikt som en dag slår ut i låga.
 
Ragnar Sandberg, Dagboksanteckningar 1945–1972
 
Ragnar Sandberg var modernistisk målare och inte konceptkonstnär, men framhåller likaväl metoden och det systematiska tillvägagångssättet. Hans intressanta dagboksanteckningar framhålls av poeten och essäisten Gunnar D. Hansson som ett vackert exempel på förmedling av konstnärlig kunskapsbildning med närhet till poetik. Just ordet poetik har en stark relevans inom konstnärlig forskning, då den pekar mot metoden. Men det handlar inte om en allomfattande eller regulativ poetik utan snarare om en ”liten poetik”, en minima poetica. Det betyder att varje arbete utvecklar sin egen metodologi i sin egen rätt, men också att denna metodologi åtminstone delvis kan göras tillgänglig. Det är en metodologi som riktar in sig på görandet men som involverar teoretiska överväganden och – hur ”liten” den än må vara – står i förbindelse med sociala och politiska frågor.
 
De ettåriga forskningsprojekt med medel från KU, som presenteras på Konstfacks vårutställning, förhåller sig alla aktivt till begreppen metod och metodologi, men det sker med olika innebörder och med olika fokus.
Här finns både projekt som riktar in sig mot den konstnärliga processen som sådan, hur den kan göras tillgänglig och beskrivas, och projekt som rör de politiska och materiella villkoren för produktion och representation.
 
Margot Barolo utmanar rådande idéer om metoder inom produktion. Olof Einarsson utforskar vår syn på begreppet “naturligt” i en av människan allt mer modifierad värld. Karin Ahlin låter studenterna på Konstfack berätta om sina processer, framtidstankar och våndor inför vårutställningen. Behzad Khosravi Noori undersöker bildrepresentationen av Mellanöstern i svenska medier sedan multikulturalismens genombrott. Och Rolf Hughes, slutligen, undersöker formerna för artikulation, dokumentation och spridning av den konstnärliga forskningens ofta lekfulla, improviserade och nyuppfunna metoder.
Sandberg skriver att den ”tillämpade insikten”, det envetna, över tiden utsträckta, praktiskt-teoretiska arbetet med metoden kan ”slå ut i låga”, det vill säga något omtänks, görs nytt, förändras eller förskjuts. Det är ett ögonblick för ny kunskap.
 
Magnus Bärtås, professor i konst, forskningsledare för området Narrativa processer
 
Handledare för dessa projekt har varit: Erika Pekkari, Bo Westerlund, Kalle Sandzén. Magnus Bärtås och Ronald Jones.