Konstfack

Ruben Wätte
Ruben Wätte
Year of birth: 1985
Farligt Land - Terra Pericolosa

“By what means are you and I made so obedient and so predictable? The invisible maps and internalized compasses that let us know both where we are and where we are going, not in the visible and material landscapes composed of earth and air, fire and water, but in the invisible universe that is one with what is socially taken for granted – how are these maps and compasses constructed?”*

For the last two years, based on this question, I have researched the world-view: a place in human consciousness that is hard to reach and is of great significance for a person’s personality and actions as well as for their perception of reality. I have conducted an expedition in my internal and external world.

Using my own consciousness as a field of research, I have tried to grasp and understand – but also to tackle and change – the world view that exists in each and every one of us as an internal map and which seems to form the basis of our orientation through life. I have primarily focused on its landmarks and boundaries, symbols which imply that it contains an implicit story of order and power. The Thomas theorem emphasizes one of the gravest dangers and one of the greatest possibilities of the world-view: “If people define situations as real, they become real in their consequences.” By challenging my limitations and embracing uncertainty, I have closed in on a subversive approach which allows me to assume a more active role in the eternal conflict of interest between freedom and control.

The project is presented as travel literature.

* Gunnar Olsson, Professor emeritus of Geography at Uppsala University.

Lågtryck Förlag (own publication)
Graphic form: Niklas Sundberg
Edition: 1,000 copies
Pages: 290
Price: SEK 250
ISBN: 978-91-637-2654-5
Information: www.farligtland.se

"Med vilka medel görs du och jag så lydiga och så förutsägbara? Hur är de konstruerade, de osynliga kartor och internaliserade kompasser som låter oss veta både var vi är och vart vi är på väg, inte i det synliga och materiella landskap som utgörs av jord och luft, eld och vatten, men i det osynliga universum vilket är ett med det sociala för-givet-tagna?"*Utifrån denna frågeställning har jag de senaste två åren forskat kring världsbilden, en svåråtkomlig plats i människans medvetande som är av stor betydelse för ens personlighet och agerande såväl som för ens upplevelse av verkligheten. Jag har genomfört en expedition i min inre och yttre värld.

Med mitt eget medvetande som forskningsfält har jag försökt att begripa och förstå - men också angripa och förändra - den världsbild som finns inom var och en av oss som en inre karta och tycks ligga till grund för vår orientering genom livet. Framförallt har jag intresserat mig för dess riktmärken och gränser, symboler som antyder att denna innehåller en implicit berättelse om ordning och makt. ‘Thomasteoremet’ sätter fingret på an av världsbildens största faror och främsta möjligheter: ”Om människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser.” Genom att utmana mina begränsningar och omfamna osäkerheten har jag närmat mig ett subversivt förhållningssätt, på så vis kan jag att anta en mer aktiv roll i den eviga intressekonflikten mellan frihet och kontroll.

Projektet presenteras som en reseskildring i bokform.

* Gunnar Olsson, professor emeritus i geografi vid Uppsala universitet.

Lågtryck Förlag (egen utgivning) Grafisk form: Niklas Sundberg
Upplaga: 1 000 ex.
Sidor: 290
Pris: 250 kr
ISBN: 978-91-637-2654-5
Info: www.farligtland.se

Bettina Hvidevold Hystad

Carl-Oskar Linné

Carolina Nylund

Frida Klingberg

Lina Kruopyte

Ruben Wätte

Silvana Lagos

Simon Torssell Lerin

Tomas Chaffe