Konstfack

Viola FlorinViola Florin
Year of birth: 1988
Country of birth: Sweden
Icke-ordinära skildringar av tingens tillvaro

My project is based on an exploration of the relationship between semiotics and function using sculpture and design. Its starting point lies in clearly identifiable representations of objects in our surroundings, with a strong connection to either practical functionality or a more symbolic or decorative intention.

Through the working of form, context and material, they reach a state where their practical function has either been moved, twisted or completely removed. What are, and what do these things become without their belonging, without their fixed purpose? How does the manner in which we interpret them change, and what new functions are revealed?

Mitt arbete grundar sig i ett utforskande av relationen mellan semiotik och funktion med hjälp av skulptur och gestaltning. Utgångspunkten är tydligt igenkännbara representationer av föremål från vår omgivning, med en stark koppling till antingen en nyttofunktion eller en mer symbolisk eller dekorativ intention.

Genom bearbetning av form, kontext och material uppnår de ett tillstånd där deras praktiska funktion antingen förflyttats, förvridits eller helt tagits bort. Vad är och vad blir dessa ting utan sin tillhörighet, utan sitt bestämda syfte? Hur ändras sättet vi tolkar dem på och vilka nya funktioner träder fram?

Alexander Tallén

Janina Nilsson

K.M. Joakim Ögren

Kristina Levén

Lennart Thilander

Lisa Wallert

Marie Larsson

Sofia Ricklund Lidgren

Viola Florin