Konstfack

Bachelor / Ädellab

I see artistic practice as both a reason and a challenge to investigate the age in which we live. If we view this practice as an approach where we allow ourselves to be curious and ask open-ended questions, we can form tools with which we can construct understanding on a basic, human level.
 
To my mind, this practice is about making something come to life, testing possibilities afforded by an action and how meaning can be created in an age consisting of everyday life, human interaction and the events of a surrounding context.
 
The world becomes ever closer when one places oneself in the middle of it, and this is precisely the way in which the students at Ädellab wish to meet us.
With their works, they lift their eyes towards an exploration of materiality, use and narrative. They ask us to reflect on our origins and our place in the world through the stuff of our very beings, our memories and dreams. They ask us how we relate to our surroundings with the materials and objects we use. Their works are expressions of an age in which we live; an age filled with stories, thoughts and lived experiences.
 
Let us for a moment be drawn in by their stories. Let us embrace them, recognize ourselves and perhaps marvel.
 
Miro Sazdic Löwstedt, Senior lecturer in Crafts, with orientation jewellery art
Jag ser den konstnärliga praktiken både som en anledning och utmaning till att undersöka samtiden. Ser vi denna praktik som ett förhållningssätt, där vi tillåter oss att vara nyfikna och ställer öppna frågor, formar vi redskap med vilka vi kan bygga förståelse på ett grundläggande mänskligt plan.
 
Denna praktik handlar för mig om att göra någonting levande, att pröva vilka möjligheter en handling erbjuder och hur det kan skapa mening i en samtid bestående av en vardag, människor i interaktion med varandra och skeenden i en omvärld.
 
Världen kommer nära då man placerar sig mitt i den och just så önskar kandidaterna på Ädellab möta oss.
Med sina arbeten lyfter de blicken mot ett utforskande av materialitet, brukande och berättande. De ber oss reflektera kring vårt ursprung och den plats vi har i världen genom det stoff vi består av, våra minnen och drömmar. De frågar oss hur vi förhåller oss till vår omvärld med de material och föremål vi brukar. Deras arbeten är uttryck för en samtid fylld av berättelser, tankar och levda erfarenheter.
 
Låt oss för ett ögonblick upptas av deras historier. Låt oss ta dem till oss, känna igen oss och kanske förundras.
 
Miro Sazdic Löwstedt, lektor i konsthantverk med inriktning mot smyckekonst