Konstfack

Sara Strömbäck


Sara Strömbäck
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
TEMPO

– A design in andante and allegro

A practical exploration based on my design methodology in which I relate to furniture design in two different tempos.

Tempo as an appellation in furniture design has not got a natural vocabulary and instead I borrow from the music’s way of relating to the composition of a music piece.

I looked at old Swedish furniture as already written sheets of music. From these I make my own reinterpretation of a new piece.

According to the encyclopaedia a few keywords in the project is explained in this way:

Tempo
“The speed of a piece of music. How fast the beats follow each other.”

Allegro
“Musical tempo indication: hastily.”
– Here I work quickly and intuitively with reinterpretations of old furniture in the waste material.

Andante
“Musical tempo indication: quiet medium pace, neither fast nor slow.”
– Here I put more time and work slowly and carefully with a further development of the fast allegro furniture.

– En formgivning i andante och allegro

Ett praktiskt utforskande utifrån en egen utvecklad formgivningsmetodik där jag förhåller mig till möbelformgivning i två olika tempon.

Tempo som benämning inom möbelformgivning har inte en självklar vokabulär och lånas istället från musikens sätt att förhålla sig till ett musikstyckes uppbyggnad.

Utgångspunkten är gamla svenska möbler som redan skrivna notblad. Utifrån dessa gör jag mina egna omtolkningar till nya stycken.

Enligt nationalencyklopedin står några nyckelord i projektet förklarade på detta sätt:

Tempo
“Hastigheten i ett musikstycke, dvs. hur snabbt pulsslagen följer på varandra.”

Allegro
“Musikalisk tempobeteckning: hastigt.”
- Här jobbar jag snabbt och intuitivt med omtolkningar av gamla möbler i spillmaterial.

Andante
“Musikalisk tempobeteckning: lugnt medeltempo, varken snabbt eller långsamt.”
- Här lägger jag mer tid och jobbar långsamt och noggrant med en vidareutveckling av den snabba allegro-möbeln.

Cecilia Cronelid

Emma Pålsson

Ida Ahlgren

Johan Andrén

Jonathan Wahlstedt

Linnea Nordin

Maria Mattsson

Mattias Sellden

Sara Persson

Sara Strömbäck

Tamar Salamon

Veine Bartos

Yonna Levy Nilsson