Konstfack

Jakob Lilliemarck


Utsläppskälla


Kopparhydroxid


Kopparoxid


Reduktion


Koppar

Jakob Lilliemarck
Year of birth: 1989
Country of birth: Sweden
Super Local Urban Mining

Our products leak. Substances evaporate and are slowly worn off our possessions. Our houses crumble and corrode in the rain, and the air brings with it substances from distant industries. Many substances are toxic even at low concentrations, both to the organisms of the ecosystem and to humans. But toxicity depends on context: a substance in the wrong place. By looking at toxicity in this way, sources of emissions and leakage become an unused and free asset to nature’s ecosystem. A flow of materials that we can utilize, relocate and benefit from, while the toxicity is simultaneously rendered harmless.

Våra produkter läcker. Ämnen avdunstar och nöts sakta av ifrån våra ägodelar. Våra hus vittrar och korroderar med regnväder och luften för med sig ämnen från avlägsna industrier. Många ämnen är giftiga redan vid låga koncentrationer, både för ekosystemets organismer och för människor. Men giftet är beroende av kontexten, det är ett ämne på fel plats. Genom att se på gift på det här viset blir utsläppskällor och läckage till naturens ekosystem till en outnyttjad och gratis tillgång. Ett flöde av material som vi kan ta till vara på, omlokalisera och dra nytta av, samtidigt som giftet oskadliggörs.

Anna-Lisa Skoog

Annika Tosti

Elina Nilsson

Elisabeth Magnin Gidholm

Erik Nygren

Hanna Turesson Bernehed

Hedvig Carlin

Jakob Lilliemarck

Jimmy Gustavsson

Karolina Werme

Tom Lindberg