Konstfack

Bachelor / Industrial Design

As a future-oriented activity, design strives to produce change. Even though the field of industrial design has traditionally focused on changes for the benefit of humans, these changes affect at multiple levels, not only humans, but also nonhumans. Without this basic understanding, all efforts to design better human systems, through the combination of products and services, become short sighted without acknowledging our interdependence with other life forms and other systems. This is the general background that design students (and design professionals) acknowledge today, in their own way and at some scale, address when orchestrating and performing a project.
 
This year’s Bachelor degree projects engage and sensitize us to a wide variety of issues. Their aims and departing points differ, while keeping in common the attentiveness to form; forms that we shape and that shape our behavior in return.
The projects range from artifacts that demand our participation for them to function; to artifacts that deal with environmental pollutants and their life cycles in today’s Stockholm; to products that challenge our curiosity and preconceptions through the sensibility of children; to postal delivery bicycles or the optimization and personalization of apartments in a world conditioned by human population growth, among others.
 
It has been personally stimulating to follow the processes and engage in the discussions that led to the development of the projects. I hope that you, as a visitor of the degree exhibition, find them as interesting and relevant. Welcome!
 
Martín Avila, Senior Lecturer of Design for Sustainable Development
Som Design är en framtidsinriktad aktivitet som strävar design efter att skapa förändring. Trots att industridesign traditionellt fokuserat på förändring som ska vara till nytta för människor har dessa förändringar även haft mindre önskvärda effekter på flera olika nivåer, för icke-människor så väl som för människor. Utan denna grundläggande insikt blir alla försök att utforma bättre mänskliga system, genom en kombination av produkter och tjänster, kortsiktiga. om man inte erkänner vårt ömsesidiga beroendeförhållande med andra livsformer och system. Detta är den generella bakgrunden som designstudenter (och de som arbetar med design) erkänner har förståelse för idag – på sina egna sätt och i någon form – och bemöter när de planerar och genomför ett projekt.
 
Årets kandidatprojekt engagerar oss och öppnar upp vår mottaglighet för en stor mängd olika frågor. Deras mål syfte och utgångspunkter skiljer sig åt, samtidigt som de alla uppmärksammar formen – former som vi gestaltar och som i sin tur gestaltar vårt beteende.
Projekten sträcker sig från föremål som kräver vårt deltagande för att kunna fungera, till föremål som behandlar miljöutsläpp och deras livscykler i dagens Stockholm. Vi får ta del av produkter förlag till produkter som utmanar vår nyfikenhet och våra förutfattade meningar genom barns känslighet, och även till brevbärarcyklar och optimering och den personlig utformning av lägenheter i en värld betingad av en ökad befolkningstillväxt.
 
Personligen har det varit stimulerande att följa processerna och delta i diskussionerna som ledde till projektens utveckling. Jag hoppas att ni som besökare på examensutställningen finner dem lika intressanta och relevanta som jag gör. Välkomna!
 
Martín Avila, lektor i industridesign/hållbar utveckling