Konstfack

Master / Industrial Design

The Master’s group in Industrial Design provides students with training and teaching in different aspects of design knowledge, such as different ways to explore contexts and possibilities, the ability to design proposals, to reflect and to cooperate. These are important preconditions for a changing profession and for supporting the transformation to a more sustainable society. Primarily, design is a process that creates conditions for change. This process continuously alternates between making proposals and different ways of testing these and reflecting on their effects and quality, thus creating know-how with respect to future possibilities, experiences and contexts. Industrial design has always worked in this way, but the object of change has shifted over time.
 
This year’s degree projects offer a broad view of what industrial design can be. The exhibition presents important and meaningful design proposals for people’s everyday lives, working lives and adventurous excursions, as well as for thoughtful reflection. There are examples both of development and of radical re-thinking, beyond what we take for granted.
These degree projects create conditions for learning, mobility, experiences and social relations, among other things. The projects are formed as services, mobile and stationary products, and combinations of these.
 
Projects include ergonomically designed welding equipment for industrial environments; a service that makes it easier for immigrants to learn Swedish; a more personal wheelchair; a rent-a-bike system integrated with public transport; a mobile air conditioning unit; a social music service and a backpack for extreme activities. Visitors will also learn about the historical development of the cupboards in our homes, and visionary proposals for the future of cooking.
 
We are happy and proud to release our students into the world where they will contribute with knowledge, skills and good judgment.
 
Bo Westerlund, Professor of Industrial Design
I mastergruppen Industridesign tränas och lär sig studenterna olika aspekter av designkunnande: som olika arbetssätt för att utforska sammanhang och möjligheter, förmåga att gestalta förslag, att reflektera och att samarbeta. Dessa är viktiga förutsättningar för ett yrke i förändring och för att stödja omställning till ett hållbarare samhälle. Design är huvudsakligen en process som skapar förutsättningar för förändring. Detta arbete växlar kontinuerligt mellan att göra förslag och på olika sätt pröva dessa och reflektera över deras effekter och kvalitet. På så sätt skapas kunnande om framtida möjligheter, upplevelser och sammanhang. Så har industridesign alltid arbetat, men det som varit föremål för förändring skiftar över tid.
 
Årets examensarbeten presenterar en bred syn på vad industridesign kan vara. På utställningen visas angelägna och meningsfulla designförslag för människors vardag, arbetsliv och äventyrliga utflykter, och även för eftertänksam reflektion. Det finns exempel både på utveckling och på radikalt omtänkande, bortom det som vi tar för givet.
Dessa examensarbeten skapar förutsättningar bl.a. för lärande, mobilitet, upplevelser, sociala relationer, och är gestaltade som tjänster, mobila och stationära produkter samt kombinationer av dessa.
 
Här hittar du ergonomiskt utformad svetsutrustning för industrimiljö, en tjänst som underlättar lärande av svenska för invandrare, en personligare rullstol, ett hyrcykelsystem integrerat med kollektivtrafik, en mobil luftkonditionering, en social musiktjänst och en ryggsäck för extrema aktiviteter. Du får även ta del av historisk utveckling av skåp för hemmet, och visionära förslag för framtida matlagning.
 
Vi är glada och stolta över att skicka ut våra studenter i världen där de kommer att bidra till samhället med kunskap, färdigheter och omdöme.
 
Bo Westerlund, professor i industridesign