Konstfack

Master / Storytelling

We live in a hyper-mediated culture where our everyday flow of information follows paths that are not always possible to predict. Interacting with information is to assume parallel positions; we can be consumers, creators, editors, distributors, critics and producers at one and the same time. The boundary between consumption and production is fluid, and an image or a text can cause a revolution, fall unnoticed into oblivion and everything in between. We do not always know in advance what effects the things we do might have in various contexts.
 
As professionals in the field of visual communication, we need to understand media development, what it does with us and what we can do with it.
We need to understand the shortcomings of hyper-mediated everyday life and its infinite potential. As teachers, we must have the courage to investigate what we ourselves need to understand.
 
We need to create situations where individual creativity meets collective reflections and see how we can together generate new images of reality.
 
Christian, Elin, Esther, Hanna, István, Kamran, Kent, Katrine, Minna, Nils, Rikard, Simon… You are the reason why we are here.
 
Johanna Lewengard, Professor of Graphic Design
Joanna Rubin Dranger, Professor of Illustration
Vi lever i en hypermedierad kultur där vårt vardagliga flöde av information tar vägar som inte alltid går att förutse. Att interagera med information är att inta parallella positioner; vi kan vara konsumenter, kreatörer, redaktörer, distributörer, kritiker och producenter på en och samma gång. Gränsen mellan konsumtion och produktion är flytande och en bild eller en text kan orsaka en revolution, obemärkt falla i glömska och allt däremellan. Vi vet inte alltid på förhand vilka effekter det vi gör kan få i olika sammanhang.
 
Som professionella aktörer inom fältet för visuell kommunikation behöver vi förstå den mediala utvecklingen, vad den gör med oss och vad vi kan göra med den.
Vi behöver förstå den hypermedierade vardagens tillkortakommanden och dess oändliga potential. Som lärare behöver vi modet att undersöka det vi själva behöver förstå.
 
Vi behöver skapa situationer där individuellt skapande möter kollektiva reflektioner och se hur vi tillsammans kan generera nya bilder av verkligheten.
 
Christian, Elin, Esther, Hanna, István, Kamran, Kent, Katrine, Minna, Nils, Rikard, Simon… Ni är anledningen till varför vi är här.
 
Johanna Lewengard, professor i grafisk design
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration