Konstfack

Istvan Daniel Vasil


Pedaling Thoughts Logo


Pedaling Thoughts Poster


Pedaling Thoughs Website


Pedaling Thoughts Ride


Pedaling Thoughts Ride

Istvan Daniel Vasil
Year of birth: 1987
Country of birth: Romania
Pedaling Thoughts

Cycling is celebrated mainly for its simplicity, practicality and eco-friendly properties. We often hear the benefits it has on our health and environment, but it’s less common to talk about it from a social perspective. For my Master’s project, I focus on this neglected subject and explore cycling as a tool and method to connect people and initiate dialogues.

The project is a continuous research reaching its peak in an event series inviting participants to a shared bicycle ride and engaging them in conversations on a broad range of subjects. My goal is to create a fun and dynamic way for people to connect, share and discuss. It is a non-conventional graphic design project where my identity as a designer flourishes in the chosen solutions to communicate the vision of the project.

Cykling hyllas framför allt för sin enkelhet, praktiskhet och miljövänlighet. Vi hör ofta om fördelarna som cyklingen har för vår hälsa och vår miljö, medan vi mer sällan diskuterar frågan ur ett socialt perspektiv. I mitt masterprojekt fokuserar jag på detta försummade ämne och utforskar cykling som ett redskap och en metod för att för att sammanföra människor och skapa dialoger.

Projektet består av fortlöpande forskning som når sin kulmen i en rad tillställningar där deltagare bjuds till en gemensam cykeltur där de får diskutera en rad vitt skilda ämnen. Mitt mål är att skapa ett roligt och dynamiskt sätt för människor att knyta kontakter, dela med sig av erfarenheter och diskutera saker. Det är ett ickekonventionellt grafiskt designprojekt där min identitet som designer frodas i de valda lösningarna för att uttrycka projektets vision.

Christian Skovgaard

Elin Molander

Esther de Groot

Hanna Gustavsson

Istvan Daniel Vasil

Kamran Rahimi Hosseini

Katrine Gram Sloth

Kent Fonn Skåre

Minna Alanko

Nils Jarlsbo

Rikard Heberling

Simon Hessler