Konstfack

Hale Güngör Oppenheimer


(Spare Parts)


(Spare Parts)


(A Domestic Matter)


(A Domestic Matter)

Hale Güngör Oppenheimer
Year of birth: 1981
Country of birth: Turkey
A Domestic Matter

“As an embodiment of difference, the stranger represents the doubtful existence and dubious truth of what is not spatially present, of what cannot be verified at first hand. Yet the stranger is nonetheless here, present, and thus throws the doubtful and flickering quality of absence and non-existence back into the faces of those insiders in the local community, throwing into question the sanctity of presence.”*

Whether living or inanimate, elements in my work are more than often where they do not belong. As a result of constant relocation, I started investigating spaces in between the inside and the outside as well as the outcomes of migration. Through my Master’s project A Domestic Matter, I unveil parts of the scattered mind of a migrant while creating a substitute for the feeling of homeliness in accordance with my understanding and experience.

* Rob Shields

"Som ett förkroppsligande av olikheter representerar främlingen en tvivelaktig tillvaro och en tvetydig sanning om det som inte är rumsligt närvarande, om det som inte kan bekräftas i första hand. Men främlingen är likväl här, närvarande, och kastar således frånvarons och icke-tillvarons tvivelaktiga och flimrande karaktär i ansiktet på personerna i de inre kretsarna i det lokala samhället, och ifrågasätter närvarons okränkbarhet."*

Vare sig levande eller döda återfinns delarna av mitt arbete oftast där de inte hör hemma. Efter att ständigt ha flyttat runt började jag undersöka utrymmen mellan det invändiga och det utvändiga och även följderna av migration. I mitt masterarbete A Domestic Matter, blottar jag delar av migrantens skingrade tankar samtidigt som jag skapar ett substitut för hemtrevnadskänslan med hjälp av min kunskap och erfarenhet.

* Rob Shields

Brynja Helga Kjartansdóttir

Hale Güngör Oppenheimer

Karin Bäckström

Kristine Leimanis de Borst

Sandra Lundberg

Sandra Zupanic

Sara Reinholtz

Sarin Tasnathepgamol

Selene Mauvis

Sol Hanna Eriksson