Konstfack

Sabina Nowotny


Sabina Nowotny
Year of birth: 1985
Country of birth: Sweden
Prisma

In my work, I focus on sensory experiences that go beyond the “normal” perception of reality. Since having inflammation of the brain in spring 2012, I have become interested in bodily phenomena that traditional science struggles to handle – they are found somewhere in the borderland between psychology and neurology.

Synesthesia is one such phenomenon, where different senses act together. Being able to “see sound” or “hear colors” are examples of synesthetic experiences. As for me, I have always seen words, letters and names with colors, and over the past year I have had strong emotional experiences that were linked with color. Colors can trigger feelings of discomfort or pleasure, and I have therefore chosen to use these reflections in my artistic work. The ambition was to convert my inner images into solid form and transfer my sensory experiences to a design context.

I have chosen to weave two objects whose colors have been chosen based on the shades I am drawn to. The choice of color is based on theories of color therapy and perception. My wish is that my woven objects, both in their materiality and color, have a meditative effect on the observer’s state of mind, in the same way that the colors have had this impact on me.

I mitt arbete har jag intresserat mig för sinnliga upplevelser som går utanför den "normala" verklighetsuppfattningen. I och med att jag själv fick en inflammation i hjärnan våren 2012 har jag kommit att intressera mig för kroppsliga fenomen som den traditionella vetenskapen haft svårt att sortera - de hamnar i gränslandet mellan psykologi och neurologi.

Ett sådant fenomen är Synestesi, som innebär att olika sinnen verkar tillsammans. Att kunna "se ljud" eller "höra färger" är exempel på syntestetiska upplevelser. Själv har jag alltid sett ord, bokstäver och namn med färger och det senaste året har jag haft starka emotionella upplevelser som varit kopplade till färg. Färger sätter igång känslor av olust eller välbehag och jag har därför valt att ta dessa reflektioner in i mitt konstnärliga arbete. Ambitionen har varit att omsätta mina inre bilder i praktik och överföra mina sinnliga upplevelser i en designkontext.

Jag har valt att väva två objekt som är färgsatta utifrån de kulörer jag dras till. Valet av färger grundar sig i teorier om färgterapi och perception . Min önskan är att mina vävar i sin materialitet och färgsättning påverkar betraktarens sinnestillstånd på ett meditativt sätt precis så som färgerna verkat på mig.

Agnes Österlin

Alma Winkler

Anna Kellerth

Johan Sten

Mai Morimura

Maja Hjälte

Maria Westmar

Martin Tordby

Matilda Norberg

My Draiby

Sabina Nowotny

Sofie Fischer

Sofie Rykowski

Sofie Svensson

Tone Winqvist