Konstfack

Teacher Education Program in Visual Arts

Arts, visual culture and learning are key concepts of the Konstfack Teacher Education Program. The teacher students who are now graduating from the Department of Visual Arts Education have received 4 years of training in art, media and design and have learned how to work with these visual worlds from a pedagogical perspective. It is this pedagogical approach that guides our program.
 
One foundational idea is that the combination of theoretical and practical work engenders more profound knowledge. An individual who has mastery of several forms of knowledge acquires the capacity for more varied and nuanced expression. This is what we call working from a “double perspective”, which means that the students’ degree projects result in an academic thesis and a design-, media- or art project presented in a visual form.
In children and young people development and learning are linked to esthetic learning processes, visual and material learning. Our students are trained to be able to offer children and young people tools to access and employ the visual cultures of today.
 
This year, visitors to the Degree Exhibition will encounter the results of the degree projects in the form of a discussion platform and presentations of issues relating to visual arts education. These concern themes such as the world and values of schools; the relationships of children and young people to visual media and mediations; norms and renegotiating norms; space and place for learning and identity work – in which we may be far from the school as a physical place and space.
 
Anette Göthlund, Professor of Art Education
Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som nu examineras har under 4 år utbildat sig inom konst, media och design och lärt sig om hur man arbetar med dessa bildvärldar ur ett pedagogiskt perspektiv. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt.
 
En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Detta är vad vi kallar att arbeta utifrån ett ”dubbelt perspektiv”, vilket innebär att studenteras examensarbeten resulterar i en vetenskaplig uppsats och en visuell gestaltning.
Barns och ungas utveckling och lärande är kopplat till estetiska lärprocesser, samt visuellt och materiellt lärande. Våra studenter utbildas för att kunna erbjuda barn och unga verktyg för att delta i och hantera dagens visuella kulturer.
 
I år möter Vårutställningens besökare resultaten av examensarbetena i form av en plattform för diskussioner och presentationer av bildpedagogiska frågeställningar. Dessa berör teman som skolans värld och värderingar, barns och ungas förhållanden till visuella medier och medieringar, normer och omförhandlingar av normer, rum och platser för lärande och identitetsarbete – där vi kan befinna oss långt ifrån skolan som fysisk plats och rum.
 
Anette Göthlund, professor i bildpedagogik